Lean mei wurken

Hâns en Ulbe ha spul mei harren froulju. Doety en Klaske binne yn staking gien om op dizze wize lean en bûsjild ôf te twingen. It liket de manlju wol nei fleanen, sy sille de kop der foar hâlde en net tajaan. In âld-seeman wurdt ynhierd as “butler” en moat mei de húshâlding rêde. Dat slagget him aardich, hy is wol tsjin de sitewaasje opwoechsen. As dan lykwols yn de ferskate man-frou-relaasjes frijwat swierrichheden ûntsteane, kinne Hâns en Ulbe harren striid net langer folhâlde.
By eintsjebeslút jouwe se belies.