Frjemde buorlju

Antoinette en Frits wenje mei harren soan Peter yn in kreaze nijbouwyk. It hûs achter harren stiet al in skoftke te keap en de buorlju binne bliid as it hûs einliks ferkocht is. Mar as bliken docht dat de asosjale Harry, Chantal, Desi en Lisa de nije buorlju binne, is it al fluch dien mei de rêst. As dan ek noch harren goeie húsfreon Mario opdaagjen komt, wit elk: it wurdt noait wer sa’t it wie.