De Tsjelp

In amateur-fûgeler libbet him út op ‘e siik nei de Tsjelp. De profesjonele ‘ornitologen’ dy’t dizze ‘Tjerk Vermaning’ fan de fûgelerij op sleeptou mei krigen ha, binne minder entûsjast oer dit mysterieuze fûgeltsje. Wa ‘sjocht se fleanen’?