Wy bin’jo net fergetten

Vitaly Pomaz, in dichter fan achter it izeren gerdyn, is fiif jier ferlyn al ris offisjeel warskôge troch de autoriteiten dat hy ophâlde moast mei it skriuwen fan gedichten dy’t de steat gjin goed dogge. No is it wer sa fier dat hy op it matsje roppen wurdt. Trije funksjonarissen ûnderfreegje him oer syn lêste aktiviteiten. Mar hy jout gjin krimp en kin even letter mei de holle omheech nei hûs.
KOMMINTAAR:
Dit stik is yn 1988 mei in protte sukses opfierd tidens in
toanielfestival yn Tilburg. Fansels is der nei dy tiid in soad
feroare wat de lannen achter it izeren gerdyn oanbelanget. It
is in, net maklike, mar wol nijsgierrige ienakter, dy’t sa wol
troch manlju as froulju spile wurde kin.

GD