Dat is ús manier

We binne by de famylje Stortkook, in wat asosjale húshâlding, wêr’t men it mier hat oan manieren en wurk. Mem Ans hat it der mar drok mei om har gesin yn goede banen te lieden. Gelokkich wurdt beppe geregeld troch buorfrou Bep meinommen foar in kuierke. Dochter Sjaaky is gek op har heit en dochter Natasja is dat op har grutte freon Johnny. Omke Geert is wat stil en sjocht graach televyzje. As omke Geert hommels stjert begjint der in fel gefjocht om syn erfenis; in gefjocht op it skerpst fan de sneed; elke foar himsels. Oplichting, mislieding en rûzjes binne oan de oarder. Dit alles mei in protte iroanyske humor.