Boatsjefarre

Harm en Mary is in jong troud stel dat de griene rite sawat efter de rêch hat. Hy lêst yn in boek dat de jongelju yn dat stadium it bêste tegearre werom tinke kinne oan moaie mominten fan foar har trouwen.
Se dogge dat en geane nochris te boatsjefarren en fantasearje der dêrby mar op los. Op dy manier fine se mekoar wer en giet it doek ticht.