Gryp it libben

Kees sjout met in âld koffer oer de strjitte. As er Pyt, in âlde freon fan him, tsjinkomt fertelt er him dat er de wrâld yn wol om te sykjen nei passy yn syn libben. Pyt, net ien fan de snoadsten, tink dat de koffer fol jild sit. Hy besiket de koffer yn hannen te krijen en hy is net de iennichste. Uteinlik set Kees ôf sûnder koffer, mar mei syn frou. De bút sil ferparte wurde tusken trije gadingmakkers, mar wat der út de koffer komt is net nei ferwachting.