Hâld fan my

It is in oanienskeakeling fan koarte bylden fan de mins yn syn / har sosjale omjouwing en yn syn / har houlik. It giet oer tekoartkommingen, fêstrustke gedrachspatroanen, egoïsme en it hunkerjen nei it grutte hâldfêst. It stik is op ferskate wizen te spyljen, fan sênes fan 2 minuten oan’t jûnfoljend. De sênes binne meastentiids komysk en tagelyk soer. It publyk wurdt in spegel foarhâlden. Ek mei it oantal spilers kinne je fariearje.