De gouden pikeneur

Hawwe is hawwe en krije is de keunst… Under dit motto liede twa froulju harren pensjon en skrikke der net foar werom om deselde keamer oan twa ferskillende dames te ferhieren.
As Jelle, de amtner dy’t de kontrôle útoefent foar de priis fan it bêste pensjon, delkomt moatte de froulju alles út de kast helje om net troch de koer te fallen.
En buorfrou, dy’t alles efter de gerdinen wei sekuer yn ‘e gaten hâld, lit har ek net bedonderje.

Kofje ferkeard

Alderhande brike sitewaasjes tusken in drugsdealer en syn klanten yn in kofjesjop. Ek in kollektrise fan it ‘Leger des Heils’ komt by him oer de flier. Gefoelens fan erchtinken en solidariteit wikselje elkoar ôf tusken de ferskillende persoanen.
Oan’e ein blykt eins net ien te wêzen sa as er him of har foardie.
Aardich stik foar jongerein om te spyljen.