Komt goed ju!

Jantien, manager fan it hotel, spilet tegearre mei Klaas, in sjauffeur fan in reisorganisaasje skûlje mei-inoar ûnder ien tek. Hja litte klanten saneamd fêstrinne, wêrtroch dizze dan yn it hotel bliuwe moatte. Lex, de boantsjelap is ek belutsen by de oplichting. De gasten binne hiel ferskaat. Odette, in skiteldeftich type, tegearre mei har goederlaaks freondinne Odile. En Angela en Knurt, in hiel apart span, wêrby sein wurde moat dat Angela hiel dominant en kleierich is. Hja tinke hieltyd dat se ien of oare sykte hat. En de twa noflike idioate fammen Samantha en Charissa, binne feestbisten. Theresia, op it each de pleatslike doarpsgek, dy`t yn ferskate kleurrike typen ferskynt. As in grut fliepleach en in hiele trange wynjûn de saak noch fierder eskalearje lit, binne de rapen gear. In suvere klucht, mei in soad faasje skreaun