Flean op!

In húshâlding fan ‘Jan Steen’ fan Tineke, styfmem fan trije bern. Se is troud mei Hans. Har mem wennet by de húshâlding yn. Tineke is dejinge dy’t alles docht yn de húshâlding. Se wurdt brûkt foar alle ferfelende karweikes.

Chez Dolly encore

It wol en wee yn in nachtclub Chez Dolly. Hjir spylje har in protte komyske en minder komyske saken ôf mei ek in ferskaat oan types.
Eigentiidsk, mei in ferhaal wat de taskôger fan begjin oant it ein yn de besnijing ha sil.

Grut dessert

Fiif froulju tusken 25 en 45 jier komme by elkoar op útnoeging fan May. Se ha elkoar noch nea earder sjoen. May wol harren neat fertelle oer it hoe en wêrom fan de útnoeging. Der komt in rûntsje om mei elkoar yn de kunde te kommen en it sekslibben wurdt bepraat. De gastfrou begjint mei in spultsje mei de namme Wierheid as Doarre. De man wurdt besprutsen. Dan docht bliken dat sy allegearre deselde man Leon ha! It neigesetsje oan it ein fan it stik is de grutste ferrassing.