Ierdbeien mei slachreamme

Twa susters, Mary en Hester ha besletten om harren deade heit yn de djipfries te bewarjen y.f.m jild wat der foar harren frijkomt nei fjouwer moanne. As de fjouwer moannen om binne wurdt dokter belle. Spitigernôch is it in nije dokter. Hy wol ûndersykje litte hoe de âld man oan syn ein kommen is. Ut it ûndersyk docht bliken dat de man as lêste iten ierdbeien mei slachreamme iten hat en dus komt de moard út.