Skaakstik

Twa freonen spylje in spultsje skaak om in frou. It seit himsels dat de spanning by it spul ôfgryslik grut is. De ynset blykt by ien fan de twa sa grut, dat er it net mear oan kin en de stikken fan it boerd reaget.
Dan wurdt der in brief besoarge dêr ’t de frou yn ferklearret dat se fan beide likefolle hâldt. Sy wol en kin net kieze en nimt ôfskie fan harren mei dizze brief.