Flinters binne frij

Don Baker is blyn te wrâld kommen, mar kin him aardich goed rêde. Hy hat net nei skoalle gien en dus net ûnder de bern west.
Doe’t er 19 jier wie, kaam er yn ‘e kunde mei in jongfaam, dêr’t er op ’t lêst fereale op waard. Hja rekke letter út syn libben, mar net foardat se him de wei nei de wrâld wiisd hie. Sadwaande is er fan hûs gien en hat er no in optrekje yn in grut gebou.
Njonken him komt Jill Tanner te wenjen, in 19-jierrige frou, dy’t al in kear troud west hat, mar wer skieden is. Hja krije kunde oan inoar en reitsje fuort tegearre op bêd. Fuort dêrnei komt Don syn mem dêr ûnferwachts yn en docht al it mooglike om har soan wer thús te krijen. Dat wol er net, teminsten net no ’t er Jill ken.
Hy hat mei har ôfpraat dat hja tegearre by him thús ite sille. Mar as se in pear oere nei de ôfsprutsen tiid thús komt, fan in audysje, dan hat se de regisseur Ralph Austin by har. Dy sil helpe om har guod oer te bringen, want se sil by him ynwenje. In grutter ôffaller as Don winliken ferneare kin. Sadwaande beslút er dan dochs mar om mei syn mem nei hûs ta te gean. Mar dan komt syn mem yn ’t ferset en se wit him te bewegen syn ferlies te nimmen, him dêr net om te feroarjen en te bliuwen wêr’t er is. As Jill noch eefkes by him komt te deisizzen, reitsje se tegearre yn dreech petear, mei as beslút: se bliuwt by him.