Sit de trije al yn ‘e klok?

In dialooch tusken in man en in frou. Se sitte beide thús; hy mei in hernia en sy mei in burn-out. Tegearre moatte se útfine hoe ’t se dêr mei omgean moatte. Beide fine se dat de oare him/har oanstelt.