Witwatjewolle.nl

It stik giet oer de handichheid fan de jeugd mei kompjoeters tsjinoer de handichheid fan de âlderen mei kompjoeters. De âlderen wolle neat fan de jeugd oannimme en komme raar yn de knipe te sitten.
Geschikt foar in feestlike âlderjûn. Der kinne in soad bern meidwaan en it is fan dizze tiid.