De goudfisk

In man fan 85 jier kin syn âlde leafde net ferjitte en sjocht werom op syn jonge jierren yn in doarp wêr’t alles feroare.

Eintsje libben

Twa mannen ha krekt de frou fan har beiden begroeven. De iene wie mei har troud, de oare hold fan har. De iene wie dirigint, de oare boekhâlder. Se binne freonen, rivalen, needlotgenoaten en soms famylje fan mekoar. Se fertelle harren libben oan in famke. In famke dat krekt op dy dei op syk is nei in rjochting yn har libben.