Memmen en dochters

In dochter wol besykje har heit Herman te finen. Dy is krekt foardat se berne waard ferdwûn.
Se tinkt dat se him sjoen hat, mar se mei fan har mem út noch yn net besykje en kom mei him yn kontakt.
Yn in rappe wikselwurking fan twa sênes, dy’t tagelyk spile wurde, wurdt der praten oer de heit.
Oan de iene kant sjogge we dêr de soarchsume mem, dy’t har 20 jierrige dochter yn de stringen besiket te hâlden.
Oan de oare kant is der in soarchsume dochter, dy ’t it dreech hat mei in mem, dy’t justjes yn ’e bernskens is.
It docht bliken, dat der in tal nuveraardige saken spylje yn relaasje ta Herman. Der wurdt socht om mear dan inkeld de heit.
Der wurdt socht nei antwurden; fan doe en fan no.

In stik fan fleur en fertriet. Oer memmen en dochters en oer harren leafde foar elkoar, dy’t bliuwt.