It apepoatsje

In echtpear kriget op in reinige middei besite fan in âld-militêr, dy’t in mysterieus geskink meibringt. As it echtpear it kado oannimt binne de gefolgen ferskriklik en wylst se besykje it kwea te kearen, komt der allinne mar mear ellinde.

In freonetsjinst

In man is in frou tsjinkaam doe’t er in pear wike mei fakânsje wie. Om’t er ferskriklik bang is om in blauke te rinnen freget hy in kollega om ris te polskjen oft hy in kâns makket by har. Ta syn ferrassing en dy fan it publyk rint it oars as ferwachte…