Meitsje dat de kat mar wiis

Martha en Roaske nimme har yntrek yn in fredich pensjontsje yn in bosrike omjouwing, om fan de rêst te genietsjen. Binne dizze twa, in twilling noch wol, sa ûnskuldich at se der útsjogge of binne se wat fan doel? It liket wol as binne it detektives. Mar der bart doch neat yn sa ’n pensjontsje? Der binne allinne mar gasten dy ’t foar har rêst komme en fan kuierje hâlde. Mar it is net sa ’t liket.
Dan dûkt Harry, de neef fan Martha en Roaske ûnferwachts op. Hy hat wol wat mear each foar de dochter fan de pensjonhâldster, as foar de misdied. Troch as echte detektives te wurk te gean, sille Martha en Roaske der wol even foar soargje, dat har neef promoasje meitsje kin. At dat mar goed giet….

Fusearje

Fusearje! Dit liket Boonstra, eigener fan in foeraazjebedriuw wol sa folle as fleanen. Alhoewol’t syn mem der al faker as ien kear op oanstien hat om mei de Brún yn see te gean, wol er de kop der foar hâlde. De Brún, hy kin it neamen fan dy namme amper ferneare. Mar hoe’t er ek skript, bystien troch syn dochter Betty, it bedriuw komt yn’e reade sifers. De bank wol gjin kredyt mear jaan, der moat rie skaft wurde. Syn frou, in wyt hynderke dat in protte struien nedich hat, hat nergens euvelmoed yn.
Dan docht syn boekhâlder him it útstel om in liening by him ôf te sluten, mar dy hat fiergeande konsekwintsjes. Der sit neat oars op foar Boonstra dan ta te slaan. Etlike boeren binne al ûnder it net fan de konkurrint beflapt. As der in fertsjintwurdiger komt dy’t foar in skaplike priis leverje kin, tinkt er dat er de slach noch winne kin.
In pear dagen letter komt de aap út’e mouwe. De fertsjintwurdiger is de soan fan de Brún en hat it oanlein met dochter Betty. Boonstra is opsternaat, mar by eintsjebeslút moat er troch de bocht. It hie lykwols minder beteare kind, it bliuwt in famyljebedriuw: ek syn mem en de Brún smite de lapen gear.

## Dit stik is net mear leverber. Jo kin fan dit stik gjin boekjes mear keapje. Wol ha we noch in pear sichtboekjes, se kinne dus noch wol lêzen wurde.

As jo dit stik spylje wolle, matte jo sels de boekjes kopiearje.