It heksershol

Heksershol draait om de mins dy ’t altyd mar mear wol; mear hawwe, mear kennis en mear macht. Haadpersoan yn Heksershol is Gosse Knop, in sjarlatan sûnder jild en guod. Gosse wol boer wurde en hat syn each falle litten op Ingel, de dochter fan in rike boerewiddo. Mar hoe krijt hy dizze boeredochter en wurdt hy de grutste en de machtichste boer fan Molkwar. Hy krijt help. Mar wa is dizze behelpsume man en wat easket hy foar syn help?
Heksershol is in foarstelling mei in soad humor en moaie ferskes foar elk fanof 12 jier. Mei in knypeach nei it eardere winterjûnenocht mar dan mei alle moderne teatrale middels fan dizze tiid.