Baas boppe baas yn eigen búk

Peter, studint, hat in sûkeromke dy’t foar syn kolleezjejild en syn kosthûs betellet en him noch in flink bedrach jout foar syn iten en drinken. As omke op besite komt, rekket Peter yn panyk. OM mear jild te krijen hie er omke skreaun dat er trouwe soe en dat slagge: hy krige mear jild. Ek doe’t er sei dat er in poppe komme soe, krige er mear jild.
No’t omke op besite komte moat er soargje foar in frou dy’t yn ferwachting is.
Syn freondinne is net te berikken. Dan freget er de ferloofde fan Frits, syn freon. It is mar foar in oerke, want omke hat dochs net folle tiid om te bliuwen. Mar omke beslút te bliuwen oant nei de befalling. Syn freonen fine dat Peter it mar earlik fertelle moat tsjin omke, mar Peter docht dit net. Oant de befalling begjint en omke Petra yn in taksy nei it sikehûs bringt. Peter moat no de wierheid wol sizze.