Bêd en brochje!

As heit fan twa mûnige dochters, hawwe jo it rjocht it net iens te wêzen mei de kar fan in partner en boppedat moatte jo harren wize op harren hâlden en dragen, dat is nochal fansels soene je sizze! Mar omdat heit bûter op’e holle hat en der twa bûtenechtelike relaasjes op nei hâldt dêr ’t ien de frou fan syn alderbêste freon, is syn foarbyld fier te sykjen… As dan ek noch beide froulju by him ynwenje wolle is de hikke hilendal fan de daam, de fatsoensrakker sit dan folslein yn de niten! En as hy der dochs noch út komt, hat er dat oan syn dochters te tankjen… Mûnige dochters dogge tsjinwurdich net sa gau mear eat foar neat, it wurd sjantaazje kin men net yn de mûle nimme, mar harren freonen wurde lang om let akseptearre… In ferhaal dêr ’t de toanielspilers harren op útlibje kinne.