Grutte jonges skrieme net

In stik giet oer it tema bernemishanneling. Lenny wurdt geregeld troch syn heit Guy yn elkoar slein. Syn mem Ethel kin it ek net langer oan en drinkt tefolle. Syn maatsje Brenda, de iennichste dy’t him yn beskerming nimt tsjin it pesten fan de bern yn’e klasse, wurdt troch Guy eigenhandich de doar út set. Lenny besiket mei tsjingeweld de kop der foar te hâlden. Troch de Kinderbescherming wurdt hy ôfskildere as in probleembern.Oant it geweld Lenny tefolle wurdt en hy mei in harsenskodding yn it sikehûs terjochte komt. In stik fol emoasjes en komplekse relaasjes mei oan it ein de fraach oan it publyk, dy’t de rol fan sjuery hat, hoe’t soks oplost wurde moat.
It stik hat in ferrassend ein.