Bonaventura

Troch in oerstreaming belâanje twa ynspekteurs fan plysje mei in feroardiele frou, beskuldige fan moard, yn in kleaster. Ien fan ‘e religieuze susters dêre twifelet linkenoan mear oan de skuld fan it frommeske. Se pluzet alles nei en jout it minske har selsbetrouwen werom. Letter docht bliken dat in dokter fan it kleastersikenhûs de skuldige is.
It stik – dat in jier of wat lyn yn Burgum yn ‘e iepen loft spile is ûnder de titel ‘Ien die it’ – soe noch tekoart dien wurde mei in wiidweidige beskriuwing fan de ynhâld, dat wy folsteane hjir mei de ried: freegje it op sicht.