Bedtiid

It stik giet oer in man en frou dy’t op bêd lizze. De man sliept swier, tinkt licht. De frou sliept licht, tinkt swier. Se freget har ôf oft hy noch wol fan har hâldt en har noch wol moai fynt. As hy mompeljend en snoarkjend befêstigjend andert, wol se witte werom’t hy har moai fynt. Hy hat mar ien ding yn’t sin “sliepe” en jout dan fansels nea de goede antwurden. Sy besiket him by de les te hâlden troch te sizzen dat se ferskate kearen mei in oare man op bêd west hat. Mar hy hat foar elke man in ferklearing as er mar sliepe mei.
In tige werkenbere ienakter