Drive-in

It stik spilet him op in freedtejûn yn trije auto’s yn in drive-in ôf. In auto mei in jonge en in famke, in auto mei twa jonge froulju en in auto mei trije jonge manlju. De auto’s wurde útbylde troch de stuollen dy’t de spilers mei it toaniel ( drive-in) opnimme. Ut elke auto komt in ferhaal nei foaren. Soms mei elkoar, soms los fan elkoar.