Blauprint

Blauprint giet oer trije manlju dy’t wurkje oan in houtkonstruksje. Se ha in boutekening mar net ien begrypt hjir wat fan.
It freget nauwe gearwurking. Minslike faktoaren sa as erchtinken, opportunisme en selsoerskatting fertroebelje de ferhâldingen, wêrtroch it hast ûnmooglik wurdt de bou-opdracht ta in goed ein te bringen. In stik mei in protte humor.