Wer

It stik WER giet oer trije froulju dy’t trije kertier werom op ierde komme. Se hawwe de opdracht om ien ding, dat harren op ierde hiel dierber wie, op te heljen. Yn earste ynstânsje liket dizze moeting de muoite wurdich te wezen, mar is dat wol sa? Meitsje se gebrûk fan de tiid dy’t se krije en fine se wat se hawwe wolle, of ferdogge se him op de ierdske wize fan by elkoar wezen.

It iten is klear

Age, in op himsels wenjend man út Fryslân, hat in bungalo-tinte hierd yn Súd-Frankryk.
Hy wachtet op Antsjelyk út Limburch. Se ha in internet-date. It wurdt de earste kear dat se elkoar live moetsje. Age hat oeral om tocht en de boel goed foar elkoar. No is ’t al te hoopjen dat alles rint sa as it rinne moat. Dat ts iten yn ‘e smaak falt, de bern harren net te folle foar de fuotten rinne. En dat mem net bellet…

Wachtsjend wetter

Hidma ferhuzet nei it bûthûs om tichtby syn siik hynder te wêzen. Hy is widner. Hy hat syn frou en dochter ferlern by in auto-ûngelok. Der binne trije froulju dy’t tige goed op d’âld baas passe, allegear om in oare reden. Mar soan Auke, dy’t jierren lyn -nei rûzje mei syn heit- emigreard is, spilet dêr wol yn mei. Hidma driget syn pleats kwyt te reitsjen oan in projektûntwikkelder. Lit dit no krekt de soan wêze fan de frachtweinsjofeur dy’t syn frou en dochter dea riden hat. Buorman komt alle dagen oan en kriget in slokje; hy is it iens mei Hidma, mar as buorfrou heart hoefolle jild de projektûntwikkelder biedt, giet hy dochs omtrint oerstach. Feedokter Alys besiket Hidma safier te krijen dat er ynsjocht dat it hynder net wer better wurdt. Hidma moat in beslissing nimme, mar nei alle tsjinslach yn’t libben fielt er him as wachtsjend wetter dat de stream net wer krije kin..

Fûgelhutte

Yn in fûgelhutte earne yn in natuergebied wachtet Djurre op de folle jongere slachtersfeint Sieger. Se wit dat hy hjir faak komt. Djurre is in troude frou fan efter yn’e fjirtich dy’t yn it doarp wennet. As slachtersfeint Sieger der yn komt wol sy earst net tajaan dat se him belle hat. Se prate oer de fûgels, mar de erotyske spanning is fielbar. Mar likegoed de eangst, om’t beiden fiele dat se fan inoar wat wolle dat ferbean is – alteast wat dêr’t de ‘minsken’ oer prate sille. Hoeden taaste se inoar ôf mei wurden en letter ek mei harren liif. Dan wurdt Djurre bang en se wol werom nei hûs. Mar no is it Sieger dy’t inisjatyf nimt en wol dat se bliuwt. As Djurre dochs fuortgiet fielt er him brûkt. Spannende en poëtyske sêne.

NB
5e sêne út ‘Hertejacht’. Sjoch HOEKSTRA, L. – ‘Feesttinte’ foar mear ynformaasje. Alle sênes út ‘Hertejacht’ kinne ek ‘los’ spile wurde.
SIEGER komt ek foar yn ‘Ysselmardyk’ fan Hans BRANS.
DJURRE komt ek foar yn ‘Sliepkeamer’ fan Romke TOERING.

Lamme wjukken

It stik spilet yn ‘e twadde wrâldoarloch. De twa susters Doet en Lene wenje wat bûten út; Doet, de âldste is aktyf yn it ferset mar Lene moat dêr net safolle fan ha.
Op in jûn komt Feitse by Doet om te freegjen oft se in ûnderdûker ha kin. Doet seit dat ta, wylst se mei Lene ôfpraat hie dat se harren temûk hâlde soene.
Feitse, dy’t in eachje op Lene hat, freget Doet nei Lene har freon Albert, dy’t neffens him oan ‘e ferkearde kant stiet.
As Lene thúskomt begjint Doet oer de ûnderdûker,.. en… oer Albert: it soe feiliger wêze om de relaasje te ferbrekken. Lene wurdt lilk en wegert en beslút yn in heftich petear it hûs út te gean, in kar dy’t Lene jierren lyn net meitsje doarst.