Swarte grûn

Oannimmer Sylstra nimt it net sa nau mei de regeltsjes foar subsydzjes wat betreft de fersmoarge grûn. In erchtinkende amtner siket by nacht nei bewizen by de oannimmer. Makket dêrby nochal wat lawaai en moat hals oer kop útnaaie en rint dan de buorman tsjin it liif. In plysjeman ûndersiket de ynbraak en fynt út dat de fingerprinten op ferskate plakken fan deselde persoan binne. Underwilens moat Willem, de help fan Sylstra, meardere frachtsjes swarte grûn te plak bringe, foaral by pommeranten foar in lyts pryske.

## Dit stik is net mear leverber. Jo kin fan dit stik gjin boekjes mear keapje. Wol ha we noch in pear sichtboekjes, se kinne dus noch wol lêzen wurde.

As jo dit stik spylje wolle, matte jo sels de boekjes kopiearje.

De trije breiden

Trije froulju moetsje inoar yn de wachtromte fan in krematorium, wêr ’t Wander de Vries kremeare wurde sil. Hy is al in jier fermist en syn lyk is fûn yn it fan Harinxmakanaal. It is dúdlik dat er fermoarde is foardat er yn it wetter telâne kaam. Mei de iene wie Wander troud, de oare rekke troch him yn de finzenis en fan de tredde naam er it measte jild mei. Alle trije ha wol in motyf om him te fermoardzjen. Al pratende wei wurdt dúdlik dat alle trije froulju Wander moete ha op syn lêste dei. Wa ’t it dien hat sil nea bekend wurde en as de trije breiden fan Wander nimme se ôfskie fan him, sûnder ek mar ien trien te litten.

Gaswacht

Durk en Piter binne twa ynbrekkers dy ’t net al te folle gelok hawwe yn it fak. Troch in nij trúkje komme sy te witten wannear de minsken net thús binne. Sa geane sy by Jilt en Niny Dijkstra oan de slach as dy ôfset binne foar in itentsje en teater. Earst komt it stel ûnferwachts werom as Niny mei de auto fan Jilt de bedriuwsauto fan de ynbrekkers oanriden hat. Grutte skea oan beide auto’s. De ynbrekkers ha it lef om werom te kommen en it slagget harren om de Dijkstra ’s sa te manipulearjen dat se de antike klok meijouwe, sa is de skea betelle. As de ynbrekkers troch hawwe dat it echtpear der nochris op út giet, kinne se de ferlieding net wjerstean om de nije sintrale ferwarmingskachel mei te nimmen. It wurk wurdt wer ûnderbrutsen want Jilt en Niny komme sûnder bezine te stean. En geane mei in taksy nei it teater. Nei alderhande tûkelteammen komt der ek noch in ûntploffing om ’t buorfrou in sigaretsje opstekt.

La veuve / De widdo

Maria-Jeanne La Croix, kastleinske fan it Relais D’Ezy yn it doarpke Ezy sur Eure, wurdt op in dei nei tweintich jier tegearre samar troch har man sitte litten. Dit grypt har sa bot oan, dat se hannelt as ien dy’t syn har partner ferlern hat troch ferstjerren. Se set in rou-advertinsje yn’e krante en organisearret in begraffenis en beneamet harsels ta widdo (veuve). Yn it lytse doarp is der gau ris in rabberij sirkwy. Sa ek yn Ezy sur Eure. Der komme ferhalen dat de widdo in fermogen ervje sil en dus smoarryk wurde sil. Fansels binne der minsken dy’t der misbrûk fan meitsje wolle. Hja wurdt dan ek noch fan moard op har man fertocht makke.

Alles is oars

It ferhaal spilet op it ûnbewenne eilân Rottumereach. In man en in frou sille dêr it wykein tegearre trochbringe om it feit te fieren dat se inoar 10 jier lyn foar it earst troffen hawwe. Al rillegau barre der mysterieuze dingen lykas in ferskining fan in man foar it rút en in radio dy ’t út himsels begjint te spyljen. De frou wurdt hoe langer hoe senuweftiger en de man begrypt der neat fan. De geast dan de ferstoarne earste man fan de frou húsmannet op it eilân om, om wraak te nimmen op de frou.