Simke in Frysk famke

As Sido Ydeman de Simke Kloostermanpriis wint omdat hy it moaiste berneboek skreaun hat, dukt hy op ynternet yn Simke s libbensferhaal. Hy rekket alhiel yn har besnijing en wol graach witte wa t Simke Kloosterman, Fryslans earste romanskriuwster, no echt wie…, werom waard se dy t se wurden is? Wat en wa foarmen mei har karakter? Wat dreau har? Wer wie se nei op syk? Leafde? Frijheid? Of dochs beide? Geandewei Sido’s syktocht nei Simkes libben untstiet der in bysundere freonskip, dy t de taskoger meinimt nei Simkes siel.

Swart mar Leaflik

It ferhaal spilet him ôf oan ‘e seedyk tusken Blije en Holwert yn in tiid dat de ferskillen tusken ryk en earm skrinend wienen. Swart mar leaflik lit ús in frou sjen dy’t aloan wer wrakselt tusken it swarte fan har heit en it leaflike fan har mem. In libbensferhaal fan in wûndere frou.

Durk Tabak

It stik beskriuwt it libbensferhaal fan Durk Tabak, muzykfreon fan Eije Wykstra. Harmoanikaspylder en sjonger Durk Tabak (1902) stuts yn 1930 by in kafeerûzje in man dea en bedarret yn de finzenis yn Ljouwert. Yn 1946 wurde hy wer frij man en kaam yn de kost by in gesin yn Stynsgea. Dat soe himsels en de frou fan it hûs úteinlik needlottich wurde. Op 16 septimber 1949 makket Durk oan it libben fan har beiden in ein.