Griene sjippe

Griene Sjippe is in kluchtige “soap”. It spilet him ôf yn it studintemilieu en giet oer in stel freonen en freondinnen dy ’t elkoar treffe yn ‘ e kroeg. Dêrneist spulje in tal senes him ôf yn it hûs fan Albert en Leo (dy’t jierdei is). De reade tried yn it ferhaal is de him ynienen foardwaande ferealens fan Albert foar barkeepster Nina fan de kroeg.