Stijn hat flinters yn ‘e bûk

Stijn en Ine binne fereale. Stijn fielt him eins net sa lekker en kriget spul mei Ine. Yn it sikehûs komme se derachter dat er diabetes hat. Stijn skammet him hjir foar en fertelt dit allinnich oan syn freon Bart.
Werner dy’t ek by Stijn yn ‘e klasse sit, sjocht dat Stijn ynsuline ynspuitet en hy fertelt de klasselearaar dat Stijn drugs brûkt.
As Stijn dan ek noch in kear in hypo kriget, wurdt alles oer diabetes noch in kear goed útlein yn it sikehûs. Stijn en Ine prate it út en hawwe gjin rûzje mear.

In rûzich wykein

Bart de Jager wol mei in freondinne dy’t er noch oppikke moat, in wykein trochbringe yn syn appartemint oan de kust. Syn twillingbroer Mark dy’t syn frou ferteld hat dat er nei in kongres moat, wol mei syn maitresse in wykein trochbringe yn dat selde apprtemint.
Omdat Mark fuort is, tinkt Mare, de frou fan Mark, dat it in goede gelegenheid is om in wykein nei harren appartemint te gean mei haar minner. Hugo de Jager, de heit fan de twilling, tinkt dat in wykein oan de kust, en ek noch wol yn appartemint fan syn soannen, in goede kâns is om syn nije sekretaresse by him op bêd te krijen. Safolle folk, net wittend wa’t der noch mear yn it appartemint is, yn ien appartemint, dat moat hast wol problemen jaan. Nammerste mear as âlde leafdesaffêres de kop opstekke.
It gefolch is: persoansferwikselingen, hertsear, sjantaazje en gean sa mar troch.