Ienris twaris

Earste ienakter: Twa Brieven
Twa minsken, dy’t alles ferlern ha, fine elkoar.
De iene is ûntsnapt oan de ferskrikkingen fan in oarloch en de oare wurdt oan ‘e kant set troch syn frou.
Se steane beide mei lege hannen, mar dan jouwe se elkoar de hân. Beroaid, mar net allinne.

De twadde ienakter giet oer de repetysje fan “Twa brieven”.
De beide spilers út de earste ienakter ha earder in relaasje hân en it is gjin tafal dat sy inoar no wer moetsje.