Famylje

Henk Jan hat him ferloofd mei Anika. Dat dielt hy mei oan syn famylje. De famylje wurdt der kjel fan, want it famke hat net sa’n goeie ynfloed op Henk Jan. De famylje besiket him der fan te oertsjûgjen dat hy brekke moat mei Anika. De famylje sjocht dat Anika him der fan wjerhâldt dy dingen te dwaan dy’t er echt wol, lykas piloat wurde. In stik oer doare te kiezen foar wat je echt wolle.

De Kryststol

Op krystmoarn yn de tsjerkebank komme Henk en Betty der efter dat se de krystbôle net út de friezer helle ha…

Moai Waar

Twa losse sênes oer in dosint muzyk fan de PABO, in studint oan de PABO en in freon fan Tineke, in eksstudint fan de PABO.