De saken geane goed

Der is feest by de famylje Wiersma. Heit Geert en mem Feikje binne fiifentweintich jier troud. Se ha twa dochters: Sytske en Aaltsje. Sytske hat ferkearing mei Willem.
Fanwege it houliksjubileum wurdt der in feest jûn yn in partytinte achter hûs yn ‘e tún. Willem hat in goede baan en in soad relaasjes. Hy hat it hiele feest organisearre ynklusief katering, betsjinning ensf. Mar dan kriget Willem in boadskip dêr’t er net sa bliid mei is.