Pake

Skildersbaas Jousma is net yn steat syn bedriuw goed te ‘runnen’. Sawol mie de boekhâlding as de húshâlding kin hy net goed oerwei. Hy lit letterlik alles fersluorkje. Pake jout útkomst: lit mem har koffers pakke en set famyljelid Sytske yn de húshâlding om alle honneurs waar te nimmen. Sy mei net herkend wurde en praat derom krom en hat in prúk op. As sy alles wer op’e rails hat, sjocht heit syn fouten yn en wol neat leaver as dat mem werom komt.
Ein goed, al goed.

## Dit stik is net mear leverber. Jo kin fan dit stik gjin boekjes mear keapje. Wol ha we noch in pear sichtboekjes, se kinne dus noch wol lêzen wurde.

As jo dit stik spylje wolle, matte jo sels de boekjes kopiearje.

It winnende lot

Hannes Sylstra is skieden en hat trije bern. Syn wurk is meunsternimmer en syn hobby is skilderjen. De âldste soan, bytsje ûnnoazel, is troud mei Pjirkje, in frou mei de broek oan. De famkes binne sa’n 24 en 18 jier. Se wenje noch thús. Hannes slacht somtiden raar mei it penseel yn’e ferve om, mar syn freondinne Yfkje sjocht der wol handel yn. Sy fersoarget in eksposysje, want sy is fan betinken dat it échte Keunst is.
Hannes hat in steatslot kocht en ferstoppe efter it behang. De bern witte dat heit in lot kocht hat, want hy hat it nûmer op’e kalinder skreaun. Dochter Sanne fynt it nûmer en it blykt dat der in priis fan 20 miljoen op fallen is. Elk siket om it lot. Ek Pjirkje en har man, dy’t tydlik by heit ynwenje, oan’t se wer gas en ljocht ha. Allinne heit wit wêr’t it lot is. Dan blykt dat it lot foar it grutste part opfrette is troch de mûzen. Dus net mear jildich, mar it wie wol it winnende lot.