Houliksfakânsje

Hessel en Geart binne twa skoalmaten en omdat jo se altyd byinoar sjogge hawwe se de bynamme krige fan Siameeske twilling Se binne troud, mar hawwe gjin bern. Hessel is de noflike kant neist, earlik sein is er sa loai as stiel, dit jout in soad argewaasje en it houlik mei Anke komt sa stadichoan yn in krisis telâne. Ek Geart syn houlik mei Klaske kin gjin sprekken lije. Geart is eins altyd in puber bleaun, hy besjocht it libben fan de ljochte kant. Hy hat gjin sittend gat en eins is it mar in frouljusgek. Op útstel fan Hessel en Geart sille de froulju allinne op fakânsje nei Spanje ta, dit soe it houlik o sa goed dwaan kinne sizze de mânlju, mar de wiere reden is, de heren wolle de hannen frij ha foar harren aventoerkes, mar dat ien en oar net flot fan de trie rint docht letter wol bliken. Anke hat nammentlik har mem ree fûn om op Hessel te passen en ûnder it mom fan, dat dy jonge him sa min sels rêde kin komt se sa no en ta lâns om in helpende hân te bieden… Hessel en Geart kinne mar min oer dat gnuven en lang om let krije se it foarelkoar dat skoanmem har ôfjout. Hessel en Geart hawwe einlings en te’n lêsten de hannen frij, mar dan…..komme de froulju thús!!