It greate ûnrjocht

It greate ûnrjocht is in alledeisk probleem, ûnrjocht is der oer de hiele wrâld en is fan alle tiden.
Yn dit stik rinne problemen yn de drugswrâld en in âld Frysk probleem, de rûzje om in stik lân, troch elkoar hinne.