Jeugdherberch “Oer it hekje”

It spilet yn’e hal fan in jeugdherberch. De wc sit hieltyd fertstoppe. Der komme ferskillende gasten dy’t allegearre harren eigenaardichheden ha (hippies, Jehovatsjûge, moslima ensf..)
Der mei nei blowd wurde, mar der wurdt wol wiit fûn…Komyske foarfallen dogge him foar.