Wy hearre hjir net

Clara, in deeglik konvinsjoneel opbrocht famke, noeget wat kunde út om by har Krystfeest te fieren, om’t har âlden net thús binne. De jongelju dy’t komme, meitsje op harren eigen wize in feestje, dat wol sizze platte wille en drank. Dit no past net yn it hûs dêr’t se binne en ek net by Clara. As se meiinoar it spultsje “geasten oproppe” dogge, stapt der in echte geast troch de doar.
Hommels wurdt it feest ôfbrutsen en Clara bliuwt wer like iensum efter yn it deftige hûs.