In hite dei

It giet net goed mei it oannimmersbedriuw fan Albert. In tal manlju hat al dien krigen. Soan Wiebe, dy t itselde berop as syn heit dwaan wol, botste yn it ferline faak mei Albert oer de fisy op t sakedwaan, mar hy wol no wol mei syn heit yn de saak.
We komme der achter werom t syn ferkearing ut is en werom t er net mear fuotballet.
Wiebe is al ut e kast kaam foar syn eksfreondinne Britt en fertelt it no ek oan syn mem. Hy is noch wol bang om it syn heit te fertellen.