Sis es Aa

Sa as altyd bart der fan alles yn it hûs fan de dokter. Gert-Jan komt thús út Kurasao en nimt in boltsjeslokker mei. De mem fan Mien Dobbelstien is flechte út ‘e Boei en siket ûnderdak. En Wieb komt der ek yn stowen, is by John weigien. Koartsein, ien en al gaos, mar wol gesellich, sa ’t we wend binne fan dizze komedianten. In jûntsje âlderwetsk genietsjen.

Mei de assistinte fan dokter Van der Ploeg

Gert-Jan, de soan fan Lydie van der Ploeg, hat de dokterspraktyk fan syn mem oernommen. Hy hat no ek syn soan Pim yn ‘e hus.
Yn e wachtkeamer fan de dokter sitte froulju yn burka’s, der wurdt in moslimjonge – soe dat in soan fan Pim wêze – as fûnling foar de doar lein en it giet oer terreurdriging. De multikulturele foarstelling sil yn alle gefallen goed yn ‘e smaak falle by jong en âld.