That s alright momma

That s alright momma is in tragi komyske maffiaklucht oer in kriminele mem en har like kriminele soannen. Mar ek in Elvis imitator sunder talint, in maffiabazinne mei in houtene skonk en oare foute figueren ut de famylje, komme del yn That s alright momma!

Gjin autoradio of skoudertaske is feilich wannear t de trije bruorren harren yn de buert ophalde. De aldste is de baas, de middelste is de gokker en de jongste komt oeral te let. Dochs giet alles der tige strukturearre oan ta under de deskundige lieding fan mem. De relaasje tusken mem en de trije soannen feroaret yngreven wannear t der ynienen in ferlerne soan op it aljemint komt.