Femke

Tema: Problemen yn de man-frou relaasje. Remmelt Donia hat slim oan ‘e drank west, mar is troch in ûntwenningskuer wer op it rjochte paad kommen. Syn frou, Lokke, is wat in sêft type, dy’t har it ferstjerren fan harren hûntsje Femke tige neinommen hat. Se kin it net litte en rop sa no en dan by de efterdoar it hûntsje syn namme. Se hawwe in tige goede húsgenoate oan Marijke Bolding, dy’t befreone is mei Tamme, dêr’t se ek mei op en út giet, en dy’t ferkearing hat mei Benno, dy’t om utens wennet. Oan Rimmelt is te merken dat er mear as gewoane belangstelling hat foar Marijke en dat er it suver net útstean kin as se mei Tamme thúskomt. Oan Lokke kin men witte dat se wat apart niget hat oan manlju mei in goed postuer.
As Marijke Tamme in nacht mei yn har sliepkeamer nimt, kin Rimmelt him net langer goed hâlde en grypt er nei de flesse. Fangefolgen komt er foar in wike yn in psychyatryske ynrjochting telâne. It seit himsels dat Lokke dêrtroch ek wer alhiel fan ‘e wize rekket. As Marijke mei Benno trouwe sil en it hûs út rekket en Rimmelt wilens wer thúskommen is en allinne mei Lokke efterbliuwt, lizze de problemen tusken en yn dy beide minsken wer dúdlik bleat.
Tewyl’t Lokke de jiskepûde bûten set, jit Rimmelt al wer in skoat jenever troch syn fruchtesop, dat syn frou foar him klearset hat….