It string pearels

Muoike Klas, dy’t mei har help Hiltsje, dwaande is mei it ynrjochtsjen fan har fakânsje-wente, kriget trije jonges út Fryslân útfanhûs. Hiltsje is dêr net sa wiis mei. Mouike is in string pearels kwyt rekke. De jonges oermasterje de dief en sa kriget muoike har pearels werom en Hiltsje is no bliid, dat de jonges der binne. In spannend ferhaal mei in dief yn in kast en mei jonges, dy’t by kearsljocht dy dief pakke.

De snoek

Sibe wol wetterleeljes ha foar mem har jierdei en dan fangt er in snoek. Deiltrochwiet komt er by Janne yn’e keamer. Mem mei it fansels net witte en se fine fan alles út om har der bûten te hâlden. Earst kriget er klean fan heit oan, dan in jurk fan mem en dêrnei âlde pakeklean; in bulte geskrep op’t toaniel. As pake thús komt hat dy in echte snoek fongen. It begruttet him om Sibe en dêrom mei dy mem de snoek op’e jierdei jaan. As mem dit presintsje kriget, is se suver bliid dat Sibe “in snoek” fongen hat.

De stellene baarch

De earnige notaris Plom hat in baarch slachtsje litten en sit dermei, dat syn ferstoarne frou eartiids wend wie spek oan earme minsken te jaan. Hy freget de slachter om rie, hoe’t er dêr ûnderút komme kin. Dy syn rie: “Jo moatte rûnstruie, dat de baarch stellen is”. falt der goed yn. De oare moarns – de nachts hawwe soantsjes fan de slachter de baarch út notaris syn kelder helle! – is notaris alhiel oerstjoer. Hy giet nei de plysje, dy’t komt om de slachter op te pakken. De jonges lizze dan stikem de baarch wer te plak, dat as de plysjeman mei de slachter en de notaris yn’e kelder komme leit it bist dêr wer, as hie er der noait wei west. De plysje sil no notaris arrestearje fanwegen in falske beskuldiging. De slachter seit lykwols, dat er gjin oanklacht yntsjinje sil, as notaris ferskillende dingen taseit, ûnder oaren dat de baarch ûnder earme minsken ferdield wurde sil. Om’t de man goed yn’e lytse loege sit, wol er wol om lyk, dat alles komt ynoarder.