Hanna

Hy sit thús te wachtsjen oant er nei in ôfspraakje kin. Dat ôfspraakje hat er mei in frou, nei oanlieding fan in kontaktadvertinsje. De man hellet him dingen foar de geast fan eartiids. Oer de famkes dy’t er doe kennen hat en hoe’t it no mei dizze ferrinne sil. Hy sels hat noait troud west, mar hy fynt wol dat hy dêr no oan ta is.
Hoe ferrint de moeting tusken de frou en de man? Soenen se by elkoar passe? Of….?

Karton

Arie, in swalker, sliept yn in kartonnen doaze yn de boarterstún. Maus, in skieden frou, rint der lâns mei har tas fol boadskippen. Se hâldt net fan swalkers mar rekket dochs mei Arie oan’e praat. Se prate sels salang dat Maus Arie útnoeget om by har thús de farske broadsjes, dy’t se krekt by de bakker kocht hat, op te iten.

Kommintaar:
Allinne al omdat dizze ienakter net yn in ‘gewoan’ dekor spilet soe eins al in reden wêze kinne om der ris mei oan’t wurk. Arie (30) en Maus (50) binne beide gewoane minsken en dus net sa dreech om te spyljen. In leuke ienakter.

GB