De Magyske Fane

De âlde Fryske sage oer de Magnus fane, it magyske findel mei wûnderbaarlike krêft is it symbool fan Fryske frijheid. De sage en it frijheidstema is op eigen wize ferwurke. De magyske krêft is merkber yn in ferhaal fol dramatiek oer twa famyljes en in frjemde flok dy’t fan generaasje op generaasje meidroegen wurdt. De fjouwer bedriuwen rinne fan de midsieuwen troch nei de perioade fan it ferfeanjen en fan dêr út is der in tiidsprong nei de 2e wrâldkriich.