Soarch

It stik spilet op de 80e jierdei fan Mem dy’t tegearre wennet mei har 60 jierrige dochter.
It liket gesellich te wurden, mar it krijt al gau it karakter fan in wapenstilstân dy’t skeint wurdt.
De froulju slagge gjin gelegenheid oer om elkoar it libben soer te meitsjen. Doch binne der ek mominten fan tearens en oandwaning. Ek binne de froulju nettsjinsteande de grutte ferskillen, emosjoneel en fysyk ôfhinklik fan elkoar.

Omdat der hieltyd mear oer harren achtergrûnen ferteld wurdt, hawwe we oan it ein in kompleet byld fan harren relaasje.