Koezels yn’e Trollebollebosk

Trije ‘koezels’ (in soart fan knuffel-bisten út ‘outer space’) komme del op ierde yn it Trollebollebosk en belibje dêr alderlei aventoeren (û.o. mei boargemaster Op De Sint) foar’t se werom geane nei de romte.
In stik foar lytse bern.